16. august møter 112 elever til skolestart ved Feiring skole. Det er det høyeste antallet elever siden skolen ble 1.-10-skole i 1987.  – Dette er veldig moro, sier en spent assisterende rektor Hanne Jevnaker.

Bygda har nå 910 innbyggere og økningen i folketallet gjenspeiles også på skolen. Barnetrinnet er rekordstort med 77 elever. U-trinnet utgjør de resterende 35. – Det er så store kull i småskolen nå at vi er nødt til å dele trinnene inn i grupper, forteller Hanne. Skolen har lang og god erfaring med såkalte aldersblanda grupper, dvs at elevene går i klasse med eldre og yngre elever annethvert år. Skolen mener denne modellen gir så gode resultater at de har valgt å holde på den selv om klassene egentlig er store nok til å operere på egen hånd. Resultatet er at det nå blir to grupper med 1. og 2.klassinger.

Assisterende rektor Hanne Jevnaker (t.v) og rektor Vibeke Melby gleder seg til skolestart med rekordstort antall elever

Det store antallet elever gjør at det begynner å bli trangt på den lille skolen. – Rommene våre er egentlig ikke dimensjonert for så store klasser, så vi har søkt Eidsvoll kommune om to nye klasserom, forteller Hanne.

Skolen har nå 14 faglærte lærere og fem assistenter. Lærerlista for skoleåret 12/13 ser slik ut:

Anne Olsby, Marte Myrvang Andersen, Gro Fallet Haugli, Tonje Haukner, Bente Vian Lexberg, Mary Trondsen, Per Hall Hansen, Morten F. Haugli, Ole Martin Hagen, Inger Elin Bjørnstad, Mette Myhrer, Karin Melby Bjørnstad og Rosa Stensvold. Assisterende rektor Hanne Jevnaker underviser også.

Rektor er Vibeke Melby, og leder for SFO er Tone Fagerheim. Assistenter (SFO/skole) er Elsa Bjørnstad, Åshild Stefferud Flatmo, Ivar Langgård, Mari Smestad og Helene Melby.

———————————————————-

Her kan du lese mer om Feiring skole:

Skolen i Feiring er en fådelt 1-10 skole med 112 elever, 35 på u-trinnet og 77 på barnetrinnet (skoleåret 2012/13). Skolen har 14 faglærte lærere og fem assistenter.

Feiring skole

På Feiring 1-10 skole står læring i sentrum og mye av læringsarbeidet foregår i aldersblandede grupper. Feiring skole er innmeldt i ”Landslaget for nærmiljøskolen”, en organisasjon som jobber for å synliggjøre verdien av skolen i nærmiljøet. Vi mener at unger lærer av hverandre og av voksne, nettopp med aldersforskjeller som drivkraft, og at det fører til bedre læring hos elevene når læringen også er forankret i det som finnes og rører seg i bygda vår. Vi ønsker derfor i stor grad å bruke lokale ressurser i læringsarbeidet. Samtidig er det viktig for oss, som nærmiljøskole, å være synlige lokalt og være et samlingssted i bygda.

Skolens visjon

IMG_2551

”Feiring skole og SFO – et godt sted for læring, trivsel og vekst!”

Skolen skal gi elevene positive framtidsbilder og allsidig kunnskap i en tilpasset undervisning. Dette skal skje i et inkluderende, trygt og trivelig miljø der den enkelte viser respekt og ansvar. Skolen skal, sammen med foreldrene, gi elevene forutsetning for å takle livet. Den skal fremme likeverd, selvverd og selvstendighet. På skolefritidsordningen skal barna få et positivt fritidstilbud i trygge rammer. Skolen har tatt i bruk det såkalte trivselslederprogrammet som har vist seg svært effektivt som forebyggende tiltak mot eksludering og mobbing. Opplegget innebærer blant annet at medelever velger representanter til å være aktvitører i friminuttene.
Skolen bruker også Olweus-programmet for å skape et positivt og inkluderende læringsmiljø, med omsorg for hverandre – på tvers av alder.

Pedagogisk plattform

”Den viktigste av alle pedagogisk oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling slik ar de får tillitt til egne evner” (generell læreplan s24).
Vi vil at skolen skal:
● være en aktiv nærmiljøskole
● ha klare mål for utvikling på system- og individnivå
● ha klare læringsmål for elevene
● legge til rette for egenrefleksjon rundt læring
● være preget av et godt samarbeid på tvers av trinn
● legge til rette for et godt samarbeid med foresatte
 

Uteområde

Skolen har et stort uteområde med fotballbaner og skogen som nærmeste nabo, samt gapahuk og Mjøsa i gangavstand fra skolen. Sommeren 2008 sto en stor, flott ballbinge ferdig og det arbeides med å lage skolehage og en hinderløype i skogen.

Kontaktinformasjon

Feiring skole
Feiringvegen 1256
2093 Feiring
Telefon 66107380