Feiringregjeringa jobber for at flere skal oppdage gleden ved å bo på landet, og velge Feiring som sitt bosted. Regjeringa har en stund jobbet med et prosjekt vi har kalt «prøvebo i lavenergihus». Ideen er at kommunen stiller en tomt til disposisjon for bygging av en miljøvennlig bolig/leiligheter, og at unge familier får tilbud om å prøvebo i denne. Prosjektet er tenkt gjennomført ved hjelp av byggfagelever i videregående skoler og med byggteknisk bistand fra Svendby Bygg Consult. – Med et slikt prosjekt kan vi skape læring  i hele utdanningskjeden i byggfag fra elev, via lærer og til ingeniør, samtidig som vi motiverer unge mennesker til å bo landlig, sier Feiringminister Leif Melby.

Under kan du lese brevet som ble sendt til ordfører i Eidsvoll og fylkesordfører i Akershus fylkeskommune.

En lavenergibolig, eller et passivhus, har lavere energiforbruk enn en vanlig bolig. Foto: www.nabolag.no

 

Prøvebo i lavenergibolig

 

Forslag til et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll kommune og

Akershus fylkeskommune

 

 

1. Bakgrunn

Det er enighet om hvor viktig det er å spare på energi, en ressurs som det blir knapphet på i framtida. Energisparing er samtidig et bidrag til et bedre klima.

I Norge bruker husholdninger  mye energi til oppvarming av hus og leiligheter, og mye av energien går til spille på grunn av uhensiktsmessig byggematerialer og – konstruksjoner, samt lav bevissthet rundt energisparing generelt.

Med dette prosjektet ønsker vi å bygge og la unge familier prøvebo i lavenergiboliger.

 

2. Lavenergibolig/passivhus

En lavenergibolig er en bolig der det er gjort et sett av tiltak for å redusere varmebehovet og det totale energibehovet. Det er ikke laget noen entydig definisjon av begrepet lavenergibolig, men det er en utbredt oppfatning blant eksperter at lavenergiboliger bør ha et totalt energibehov ned mot 100 kWh/m2. En vanlig ny bolig har et totalt energibehov på 160 kWh/m2/år. Med en strømpris på 60 øre/kWh, sparer man dermed ca. 6000 kr pr. år for en bolig på 100 m2/år.

Et passivhuser en bolig hvor mest mulige tiltak er tatt i bruk for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra tetthet og varmegjenvinning. En slik bolig skal bruke mindre enn 25 % av energiforbruket i en vanlig bolig. Beregnet årlig energiforbruk til oppvarming er mindre enn 15 kwh/kvm.

Det er en rekke gode grunner til at det bør bygges flere lavenergiboliger og passivhus i Norge i følge SINTEF:

 • Energi til drift av norske bygninger utgjør 40% av landets totale energibruk, hvor 2/3 går til boliger
 • Boliger representerer den største energibruksveksten av samtlige sektorer
 • Energisikkerhet: Vi bør gjøre oss mindre avhengig av fossilt brensel, og gridbasert energi. Passivhus og lavenergiboliger gjør oss bedre forberedt for energikrise
 • Passivhus/lavenergiboliger gir robuste løsninger med lang levetid
 • Passivhus/lavenergiboliger er kostnadseffektive og har god lønnsomhet
 • Passivhus/lavenergiboliger er komfortable boliger med godt inneklima og god termisk komfort
 • Et passivhus/lavenergibolig gir økt verdi på boligen i fremtiden

I denne prosjektbeskrivelsen tas det ikke stilling til hvilke byggeprinsipper som skal benyttes, boligen vil bli kalt lavenergihus.

3. Målsetting

Målsettingen med prosjektet ”Prøvebo i lavenergihus” er:

 

 • Å la unge familier i praksis få oppleve å bo i et lavenergihus.
 • Å skape motivasjon for energisparing ved å erfare de økonomiske fordelene de oppnår i et slikt hus.
 • Å skape et bedre klima gjennom mindre energibruk.
 • Å skape motivasjon for å bo mer landlig og derved ta hele fylket mer i bruk, altså et distriktspolitisk tiltak.
 • Å skape læring gjennom et nært samarbeid i hele utdanningskjeden i byggfag fra elev, via lærer og til ingeniør.

4. Gjennomføring

Samarbeidet mellom Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune bygger på disse forutsetningene:

1. Eidsvoll kommune stiller ei tomt i Holhagan boligfelt i Feiring til disposisjon for prosjektet. Her kan det bygges inntil to leiligheter på ca. 80 kvm etter lavenergiprinsippet. Antatt  tomteverdi  500 000 kr.

2. Akershus fylkeskommune bygger huset ved hjelp av elever fra byggfag ved de lokale videregående skolene på Øvre Romerike. I tillegg investerer fylkeskommunen 500 000 kr som egenkapital, begrunnet i at det vil gi opplæring i energisparing.

3. Det innledes drøfting med Husbanken om finansiering av restbeløpet.

4. Det innledes samtaler med ENOVA om dekning av merutgifter ved bygging av lavenergihus.

5. Svendby Bygg Consult utfører byggelederarbeidet som et ledd i etterutdanning av egne ingeniører.

6. Byggfirmaer inviteres til å delta i prosjektet mot at de leverer varer til f.eks. sjølkost.

 

5. Å prøvebo

Lavenergihuset eies og driftes av Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune.

Det utarbeides en forskrift for prinsipper for utleie. De som skal få prøvebo skal i utgangspunktet tilhøre Akershus fylke. Utleieperioden begrenses til f.eks. 3 år.

De skal ha en husleie som dekker renteutgiftene til lånet i Husbanken

Detaljer om dette må vedtas av Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune.

6. Læringseffekter og resultater

Gjennomføres dette prosjektet vil det kunne gi disse resultatene:

 • Byggfagelever, lærere ved byggfag og ingeniører i bransjen vil øke sin kompetanse om lavenergihus.
 • Samarbeidet på de ulike nivåene innen byggenæringen vil gi økt forståelse og kunnskap om de ulike oppgavene som skal løses i en byggeprosess.
 • Familiene som får prøvebo vil få kunnskaper om å bo i et lavenergihus og det vil kunne øke muligheten for at de bygger slike boliger.
 • Økt bruk av lavenergihus vil gi lavere energiforbruk og derved et bidrag til et bedre klima, både lokalt og globalt.
 • I og med at dette lavenergihuset ligger i et bygdesamfunn vil de som prøvebor få kjennskap til hvordan det er å bo «på landet». Dette kan stimulere til at randområder i fylkeskommunen vil bli tatt mer i bruk.