Rundt 80 innbyggere og politikere møtte fram da Feiringregjeringa inviterte til åpent møte om situasjonen rundt Feiringklinikken. -Det viktigste som kom fram på møtet var at det var stor tverrpolitisk enighet om å kjempe for å opprettholde klinikken i Feiring, sier Feiringminister Mette Kjelland Limbodal. Hun understreker at det enda ikke er gjort noe vedtak om bygging. -Vi gir oss ikke. Denne saken er for viktig, sier Kjelland Limbodal.

Samlet til kamp for Feiringklinikken (EUB 5.2.13)

Etter møtet samlet Feiringregjeringas ministre seg og diskuterte vegen videre. Det ble i tillegg holdt ytterligere et møte lørdag 10.februar for å iverkssette strakstiltak. I Feiringråd er det besluttet at:

  1. vi skal kjempe for at Feiringklinikken blir værende i Feiring
  2. om Glittreklinikken skal flyttes/samlokaliseres med Feiringklinikken, vil vi kjempe for at Glittre kommer til Feiring
  3. vi vil jobbe for at Eidsvoll kommune er tydelige og taler med én stemme i denne saken: Feiringklinikken skal ligge i Feiring.
  4. vi jobber med påvirkningsarbeid både rettet mot kommunen og direkte mot LHL.
  5. vi står sammen med Eidsvoll kommune i arbeidet for å tilrettelegge/forbedre infrastrukturen i tilknytning til Feiringklinikken, slik at det blir mer attraktivt for LHL å beholde klinikken i Feiring.

LHL har sendt en henvendelse til Feiringregjeringa hvor de tilbyr seg å møte oss for å orientere oss om planene, og å diskutere alternativ aktivitet ved Feiringklinikken. Feiringregjeringa har svart med å invitere LHL til et åpent møte i bygda og presisert at vårt fokus er å bevare Feiringklinikken i bygda.Vi avventer svar fra LHL.

Torstein Owe (SV) har varslet en interpellasjon i kommunestyret tirsdag 12.februar hvor Feiringklinikken er et av temaene. Feiringregjeringa har skrevet et brev til alle kommunestyrerepresentantene hvor vi kommer med våre argumenter og oppfordrer til samlet kamp for bevaring av Feiringklinikken i Feiring.

 

mette_apentmote
-Vi gir oss ikke! Feiringminister Mette Kjelland Limbodal har brettet ermene opp sammen med resten av Feiringregjeringa. Foto: Hege Høst/EUB

Oppsummering av åpent møte på Fløygir 5.februar.

 

Feiringminister Mette Kjelland Limbodal ønsket velkommen.

Møteleder Leif Melby

Ca. 80 frammøtte

 

Einar Madsen, ordfører

Madsen innledet med å fortelle at han først fikk en uformell henvendelse på e-post fra Frode Jahren, generalsekretær i LHL, hvor han ba om et møte. Møteagendaen ble ikke bekjentgjort. Frode Jahren, Arne Lie, (viseadm.direktør i LHL Helse) og Olav Ullern, (adm.direktør i LHL Helse), kom der med et forslag  om å slå sammen Feiringklinikken (FK) og Glittreklinikken (GK) og bygge et nytt sykehus. De sa dette var kun ”administrative tanker og innspill”.  Videre sa de at de vil ikke la FK stå tomt, og vil gjerne samarbeide med Eidsvoll kommune for å se muligheter for virksomhet i bygget. Ordføreren ble ikke ut i fra møtet bekymret, da dette virket ”uferdig og uformelt”.

Det ble sendt et brev fra kommunen til Jahren hvor det ble formidlet et stort ønske om å beholde klinikken i Eidsvoll. Kommunalsjef Tore Ulsund og Madsen dro på møte i Oslo.  Der fikk de presentert mer detaljerte planer fra LHL, nemlig å bygge et storsykehus med sammenslåing av FK og GK med utvidet behandlingstilbud. Det kom fram at storsykehuset bør være nær offentlig kommunikasjon/ha sentral beliggenhet. Samme dag kommer det ut i media at LHL har bestemt seg for å bygge i Gardermoenregionen. Madsen formidler at han dessverre tror at slaget om drifta er tapt og at vi må bruke krefter på å foreslå ny aktivitet i FKs lokaler. Kommunen setter ned gruppe som vil se på muligheter. Madsen orienterer om at kommunen ønsker å tilby LHL tomt på Holstangen, i et forsøk på å beholde klinikken i kommunen.

Eidsvoll kommune har ikke hatt kontakt med LHL etter pressemeldingen, men har videreformidlet tomteforslag. Madsen understreket at Feiring er førsteprioritet for kommunen, men at vi må jobbe med andre alternativer hvis ikke det går. – Jeg håper det er forståelse for at jeg representerer hele Eidsvoll og jobbe med alternative løsninger, sa Madsen.

 

Bjørg Bratvold, nestleder i Akershus Fylkeslag av LHL, representant til landsstyret LHL

Sammen med leder Gunnar Kongsrud dro Bratvold til det ekstraordinære landsmøtet torsdag 31.januar.  I følge Bratvold hadde verken hun eller Kongsrud hørt noe om sammenslåing og byggeplaner før hun leste det i avisa og fikk ”bakoversveis”. Hun pekte på at det var lite informasjon i sakspapirene, og at de ikke hadde tid til å konferere med sine medlemmer, og at delegatene generelt manglet kunnskap om saken. Bratvold mener det er uryddig at saken har vært under utredning i flere måneder uten at medlemmene har blitt informert. -Det er 45.000 medlemmer i LHL. Dette skal behandles på demokratisk vis, sa Bratvold. Det ble gjort vedtak om å fortsette utredning av prosjektet. Hun påpeker at pressemeldingen fra LHL er tvetydig: media oppfattet at byggingen er vedtatt, dette er feil. Bratvold la til at hun mener det ikke er LHLs oppgave som hjerte-og lungeforening støtte kreftsyke, livsstilssyke etc. -Dette er statens ansvar, mener Bratvold.

Vidar Svendby, innbygger i Feiring og eiendomsutvikler

Svendby har gjort beregninger på prosjektet som gjør at han stiller seg uforstående til den økonomiske tankegangen. Han mener et realistisk kostnadoverslag på nytt sykehus er 1,5 mrd kr + utstyr, og at leieutgiftene vil bli bli 120 – 150 mill kr pr år.  Svendby mener ingen private aktører noen gang vært i nærheten av å bygge noe tilsvarende, og at det er svært bekymringsfullt at ledelsen tror dette vil være drivverdig. – Bør medlemmene se seg om etter ny ledelse?, spurte Svendby retorisk.

Han minnet om hva det sto i næringsplanen for kommunen: Ta vare på det vi har av næringsvirksomhet, det er mye lettere å få til enn å skape nytt. Fire bedrifter skulle det jobbes spesielt for: Elektrolux, Stensby, Finsbråten, Feiringklinikken. –Nå er det to igjen, sats på dem, sa Svendby.

Svendby oppfordret kommunen til å være kritiske til det de hører. Han fortalte at klinikkens verdi som hjerteklinikk er 600.mill kroner, og at bygningen har sin fulle verdi kun når det brukes som sjukehus. Ved salg vil prisen synke betraktelig. -Klinikken har stor verdi for Feiring, uten klinikken risikerer Feiring å bli ”lagt ned”. Og hvis Feiring blir lagt ned, er det krise for Eidsvoll, sa Svendby.

Åse Karin Nerbø, innbygger i Feiring, tidligere ansatt i LHL:

Nerbø mener avstanden til offentlig kommunikasjon er et dårlig argument. LHL jobber for hjerte-og lungesjuke, og så vil de flytte sjukehus til flystøy og dårlig luftkvalitet på Gardermoen. Legg heller Glittreklinikken i nærheten av Feiringklinikken. De som kommer for å få et ”nytt liv”, tåler å sitte en halvtime i bil for å komme til Feiring, som for øvrig er mer enn bare de fine omgivelsene. Hun mente det er håp i at det til sjuende og sist er medlemmene i grunnorganisasjonen som skal bestemme.

Kai Melby, innbygger i Feiring

Melby framhevet det gode samarbeidet Feirings befolkning har hatt med klinikken, for eksempel om svømmetilbud. Han var imidlertid ikke like imponert over kommunens innsats, og brukte Fv 33 gjennom Byrudberga som et eksempel på en forsømt område. -Eidsvoll kommune må jobbe for å påvirke at noe skjer med den vegstrekningen, sa Melby og la til at Feiringklinikken har et godt rykte i Norge og har pga sitt navn gjort Feiring kjent. -Klinikken er en stolthet for bygda, og bedriften har vært en trygghet. I de siste åra har klinikken scoret høyt på pasienttilfredshet. Man møter folk som har hatt det fantastisk her.

John Retterås (EDB):

Retterås takket for informasjonen fra ordfører og fylkesledelse. Han stilte spørsmål ved profesjonaliteten til LHL når de innkaller til møte uten agenda, og var svært kritisk til at LHL nå ser ut til å ville plassere syke mennesker i nærheten av Gardermoen. Han kalte prosjektet ”gigantonomi” og håpet politikerne i Eidsvoll maktet å stå samlet i denne saken.

Terje Tønnesen (FrP):

Tønnesen kvitterte med å fortelle at formannskapet allerede har bestemt seg for å stå sammen. –Vi er enig om at dagens beliggenhet er den beste, og det er vår oppgave å tilrettelegge for videre drift, sa Tønnessen, og la til at vi generelt er for dårlige til å fremme våre krav. Han nevnte FV 33 som eksempel: -Vi presser ikke nok inn mot fylket, politikerne har ikke stått sammen om denne saken, og blir dermed ikke en sterk pressgruppe. Hvis vi kunne love ny vei, vil det sikkert være et godt argument i debatten. Vi vil tverrpolitisk stille opp, sa Tønnessen.

 

Torbjørn Ellingsen, innbygger i Feiring:

Ellingsen mener prosjektet virker som et luftslott uten økonomisk forankring. Han mener ledelsen har benyttet seg av ”skittent spill” ved å lar være å orientere. -Dette er slutten på LHL slik vi kjenner det, sa Ellingsen, som også etterlyste en mer offensiv holdning fra ordføreren. Han hadde også en kommentar til argumentene om avstanden: -De færreste sjukehus ligger nærmere sin flyplass enn FK gjør.

Knut Bakkehaug (Venstre)

Bakkehaug understreket hvor viktig FK er for kommunen, men ikke minst for Feiring. Han refererte til Vidar Svendbys kalkyler og påpeker hvilken gedigen investering det er. -Vi må vinne kampen om de gode argumentene, Feiring er bedre egnet for å behandle pasienter, sa Bakkehaug.

Tone Trøen (Høyre)

Trøen uttrykte bekymring for at LHL skal slutte å ha hjerte og lunge som sine kjerneområder. Hun etterlyste argumentasjon for flyttinga, for da hadde vært lettere å komme med motargumenter. -Det som er viktig for Feiring er viktig for Eidsvoll, konstaterte Trøen.

Terje Teslo (SP)

Teslo var opptatt av vegsituasjonen og at adkomstveg ned mot FK fra FV 33 bør tilrettelegges bedre for buss og gjøres mer oversiktlig. Han mente at grunnen til at det ikke skjer noe med FV33 gjennom Byrudberga er at Eidsvoll tross alt er en utkant i Akershus fylke, men at det er håp i at flere av politikerne i Eidsvoll sitter i fylket, samt at opprustningen på Opplandsida kanskje kan medføre at det skjer noe også på denne sida av fylkesgrensa.

 

Thor Fleisher, tidligere pasient ved FK:

Fleischer forteller om at han ble veldig godt ivaretatt ved FK, og framhevet de gode omgivelsene og den friske lufta som en av suksessfaktorene. Han mener det er tull å tenke bygging av en klinikk i Eidsvoll for å spare noen kilometer. -Et sykehus skal ikke ligge i gangavstand til flyplass. Eidsvoll må ta tak, før kommunen blir best i klassen på tomme lokaler, sa Fleischer.

 

Kjell Arne Melby, innbygger i Feiring, Ap-politiker:

Melby tror på strategien om å påvirke medlemmene rundt om i landet med de gode argumentene vi har hørt her.

 

Møteleder Leif Melby oppsummerte med å si at det er hyggelig at folket og alle politikerne står samlet. -Det kan komme til nytte i denne saken, og kanskje videre også, sa Melby og takket for oppmøtet.