Lørdag blir en skjebnedag i Landsforeningen for hjerte- og lungesykes 70 år lange historie. Da skal medlemmene stemme over planene for et storsykehus på Gardermoen. Om delegatene stemmer ja, vil Norges beste sykehus, Feiringklinikken, bli nedlagt.

Feiringregjeringa og Aksjon Bevar Feiringklinikken nekter å gi seg før slaget er tapt. Vi har gjennomgått rapporten som utgjør beslutningsgrunnlaget for landsmøtet førstkommende lørdag, og er alt annet enn beroliget på vegne av pasientene og LHL som organisasjon. Vi har sendt e-post til kontaktpersoner i alle LHL-lag i Norge hvor vi gjør oppmerksom på svakheter i rapporten, samtidig som vi stiller spørsmål om hva som er i ferd med å skje med LHL som ideell medlemsorganisasjon. Vi gjengir her brevet i sin helhet.

 

Ang. storsykehus ved Gardermoen

Hei!

Vi skriver til deg fordi du er kontaktperson for ditt LHL-lag, og vi håper at du tar opp innholdet i denne eposten med den som skal representere ditt lag på ekstraordinært landsmøte 5. oktober, og gjerne med resten av laget ditt.

Vi er Aksjonsgruppa for bevaring av Feiringklinikken. Vi er opptatt av å stille kritiske spørsmål og å legge fram fakta fra kompetente kilder som LHLs rapporter ikke dekker. Den informasjonen LHL har lagt fram opplever vi som ensidig og mangelfull. Og når vi står overfor det største prosjektet i LHLs 70-årige historie, mener vi at det fortjener å bli belyst fra flere sider.

For to uker siden sendte LHL ut et dokument som skal danne beslutningsgrunnlaget for det ekstraordinære landsmøtet 5.oktober. Flere LHL-lag har tatt kontakt med oss og uttrykt frustrasjon over dokumentet, både fordi det kommer sent, men også fordi det har åpenbare mangler. Vi har hatt svært kompetente folk til å gjennomgå rapporten sammen med oss. Vi gjør her rede for noen av våre bekymringer.

Bekymring 1: LHL har ikke utredet byggekostnadene.

I rapporten står det: ”Total byggekostnad er usikker, da bygget ennå ikke er tegnet ut”. Uten tegninger er det ikke mulig å anslå byggekostnader med en rimelig grad av nøyaktighet. Landsmøtet skal altså ta stilling til om det skal bygges et sykehus til godt over en milliard, uten at det blir lagt fram skikkelige kostnadskalkyler?

LHLs anslag er likevel satt til ca. 1,1 mrd kroner, ca 30 000 kroner per kvadratmeter. Dette er om lag halvparten av normal kvadratmeterpris for sykehusbygg i Norge1. Den lave prisen forklarer LHL med at sykehuset skal bygges med såkalt ”funksjonsdeling”. En slik funksjonsdeling er imidlertid en helt vanlig løsning på alle nye sykehus som bygges i Norge i dag. Det er ingenting som tilsier at utbygger Aspelin Ramm skal kunne bygge for halvparten av det andre profesjonelle utbyggere, private og offentlige kan bygge for. Sykehuset vil etter all sannsynlighet bli dyrere enn det som blir presentert.

Risikoen for prosjektet er svært høy pga. at det kun foreligger skjematiske vurderinger av arealbehov, samt at vurderingene av byggekostnadene er overflatiske.

Bekymring 2: LHL synser med tall.

LHL prøver å overbevise om at et nytt sykehus ikke blir så mye dyrere enn å eie og drive dagens bygg. Dette er svært misvisende. La oss begynne med det enkle: LHL eier i dag et moderne og funksjonelt sykehus i Feiring som i de senere år har gjennomgått betydelig rehabilitering og nyinvesteringer. Som alle andre bygg, vil det ha behov for oppgraderinger og vedlikehold i årene som kommer. Rehabilitering av dagens klinikker anslås til 113,7 millioner

kroner2, hovedsakelig til Glittreklinikken. Dette er en beskjeden sum i forhold til sykehusplanene på Jessheim når vi tenker på at husleia alene vil øke med 49 millioner årlig i leide lokaler.

LHL har i dag en husleie på ca 40 millioner på Feiring og Glittre til sammen. Går vi ut fra LHLs eget (svært nøkterne) anslag på 1,1 mrd, vil husleien på det nye sykehuset bli rundt 89 millioner kroner årlig. Ikke bare øker husleia med 122 %, en viktig forskjell er også at LHL eier dagens bygningsmasse og eiendommer, og betaler husleien til seg selv. Pengene forblir i organisasjonen. I et nytt sykehus på Gardermoen blir LHL leietakere og har økonomiske forpliktelser til eiendomsinvestorer.

LHL Helse gjør seg uhyre sårbare for konjunktursvinginger, rentenivå og de kortsiktige avtalene med helseforetakene. Når egenkapitalen er borte er LHL Helse konkurs. LHL står da tilbake uten Feiringklinikken, Glittreklinikken, rehabiliteringssentra og sykehus på Jessheim.

Markedsverdien på Feiringklinikken slik den står og drives i dag, er anslagsvis 500 millioner kroner. Om bygget selges, kan LHL forvente å få igjen mellom 5 og 10 prosent, dvs. 50 millioner kroner (optimistisk anslag). Blir bygningsmassen brukt til skole, slik LHL foreslår, står hele sykehusfløyen praktisk talt uten verdi.

Av andre utgifter som ikke er tatt høyde for i rapporten, kan nevnes:

* Lønnsøkning for ansatte ved Glittre til ”Feiringnivå”, ca. 100 mill.kroner

* Ombyggingskostnader for etterbruk av Feiringklinikken

* Vedlikehold av Feirinklinikkens bygningsmasse og eiendom. Det koster det samme om bygningen huser et hjertesykehus eller skole og kostnaden forsvinner ikke selv om klinikken flytter til Gardermoen.

Bekymring 3: LHL som ideell medlemsorganisasjon forsvinner

I formålsparagrafen for LHL står det: «LHL som interesseorganisasjon (..) skal utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende». Vedtektene sier ikke at det er LHLs formål å drive behandling for fedme, diabetes og kreft, slik LHL-ledelsen ønsker. Ledelsen i LHL peker på disse «markedene» som områder med stor «betalingsvilje». Vi mener at dette viser konturene av et LHL på vei bort fra å være en medlemsorganisasjon for hjerte- og lungesyke til å bli et helsekonsern med formål å tjene penger.

Gjennom årene har mange LHL-lag samlet inn penger til Feiring- og Glittreklinikken. Med et storsykehus på Jessheim får LHL Helse så store økonomiske forpliktelser at medlemmenes aktiviteter ikke lenger har betydning for økonomien i organisasjonen. Frode Jahren har uttalt i allmøte på Feirinklinikken at dette blir siste gang et landsmøte fatter vedtak i slike saker fordi spørsmålene rundt drift og utvikling blir for kompliserte til at medlemmer skal kunne avgjøre det. Medlemmene kan jobbe på lokalnivå, men vil ikke lenger kunne spille en rolle dersom økonomien skulle bli trang igjen, slik de gjorde det i 2007.

Skulle planene på Jessheim bli realisert, vil dette medføre så store endringer at det er, slik vi ser det, slutten på LHL som medlemsorganisasjon.

Konklusjon

Feiringklinikken er i dag et oversiktlig, effektivt spesialsykehus som har skaffet LHL et svært godt omdømme. Feiringklinikken driver med overskudd og leverer topp resultater. Tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende er samstemt positive, trivselen blant de ansatte er høy. Det er ingen selvfølge at man kan flytte denne suksessen fra Feiring til Gardermoen. Snarere tvert i mot. Med LHLs utredning i hånd, er vi alt annet enn beroliget på pasientenes og LHLs vegne.

* Sier man ja til Gardermoenprosjektet, sier man ja til at LHLs kultur går fra å være en medlemsorganisasjon til et konkurranseutsatt helsekonsern.

* Sier man nei til Gardermoenprosjektet sier man ja til Feiring og Glittre, til stødig kurs, til fokus på hjerte og lunge. Vi vet hva vi har. For få år siden var LHL på konkursens rand. Nå er økonomien god. La oss holde på det som er godt.

 

Vennlig hilsen

Aksjonsgruppa Bevar Feiringklinikken

Torbjørn Ellingsen, leder

 

Mer informasjon fra oss finner du på vår Facebookside: ”Bevar Feiringklinikken i Feiring” og på vår nettside www.bevarfeiringklinikken.no. Vi tar gjerne imot synspunkt og spørsmål på epost til info@bevarfeiringklinikken.no