Det innkalles med dette til generalforsamling i Damtjern Vannverk A/L den 1/7 – 2014 kl 19.00 på Fløygir, Feiring.

Dagsorden:

1: Godkjennelse av innkalling

2: Konstituering

Valg av møteleder

Valg av protokollfører

Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

3: Årsberetning 2013

4: Årsregnskap 2013

5: Innkomne forslag

6: Valg

Forslag må være innkommet til styret innen 23/6 – 2014