I et notat fra Statens vegvesen, oversendt Akershus fylkeskommune 20.juni i år, foreslås en opprustning av FV 33 gjennom Feiring i størrelsesorden 620 millioner kroner.

Planen innbefatter tunnel både i Byrudberga og i Skreiberga, gang-og sykkelsti, samt såkalte miljøtiltak i sentrum. Trafikksikkerhetsgruppa i Feiring og Feiringregjeringa ble forrige uke invitert til et møte med Lars Salvesen (varafylkesordfører og leder for fylkesutvalg for miljø og samferdsel) og Terje Teslo (varaordfører i Eidsvoll).

Til stede på møtet var Trond Melgård og Åge Bjørnstad fra trafikksikkerhetsgruppa, Irene Engjom, Per-Otto Flesvik og Mette K.Limbodal fra Feiringregjeringa.

Positivt møte om FV 33: Fra venstre: Mette K.Limbodal (Feiringregjeringa), Lars B.Salvesen (Akershus Fylkeskommune), Trond Melgård (Trafikksikkerhetsgruppa i Feiring) og Irene Engjom (Næringsdepartementet i Feiringregjeringa).

I tråd med tidligere anbefalinger

-Et positivt møte hvor vi ble grundig orientert om status. Vi setter stor pris på å bli informert fortløpende om denne saken som har så stor betydning for bygda, forteller Trond Melgård. Trafikksikkerhetsgruppa og Feiringregjeringa har jobbet med trafikksaken i mange år. -Forslagene som nå kommer på bordet fra Statens Vegvesen er helt i tråd med det vi har jobbet med og gitt uttalelser om tidligere, sier Feiringminister Mette K. Limbodal.

Det er ikke småtteri som planlegges av opprustning. To tuneller til en pris av rundt 350 millioner kroner, gangveier til 240 millioner, i tillegg til 24 millioner til miljøtiltak i sentrum.

Gleder seg over gang-og sykkelvei

-Feiring er geografisk plassert mellom to bratte fjell som stuper ned i Mjøsa. Vi er prisgitt FV33 både for å komme oss nordover og sørover, og har hatt hjertet i halsen alt for lenge allerede, sier Feiringminister Mette K. Limbodal. Hun har lenge fulgt saken både som kommunepolitiker og som leder av Feiringregjeringa, og er positiv til det som nå planlegges. Ikke minst er hun glad for at det nå ser ut til å bli gang-og sykkelvei gjennom store deler av bygda, fra Hasselbakken i sør, til Torgunrud i nord. -Allerede i dag er presset på vegen stort, og med økt trafikk i framtida tvinger det seg fram et behov for en storstilt opprustning om vi fortsatt skal kunne bo og leve her. Og det skal vi jo, sier Limbodal.

Økende tungtransport gjennom bygda gjør situasjonen for fotgjengere livsfarlig.

Bompenger for å komme oss ut av bygda?

Hvordan skal så dette finansieres? Det er hevet over enhver tvil at bompenger må bli en del av løsningen. Om bompengespørsmålet sier Trond Melgård at dette ikke er tidspunktet for å mene noe annet enn at en opprustning er tvingende nødvendig. -Det er selvsagt problematisk om Feiring får bommer på begge sider av bygda, men vi mener det må være mulig å få til en rimelig løsning for lokalbefolkningen. Men nå er det sikkerheten vi er opptatt av, så får vi ta bomdiskusjonen senere, sier Melgård, og legger til at bompengespørsmålet uansett først må opp i Stortinget.

Lengre tunnel enn tidligere planlagt

Byrudtunellen anbefales bygget litt lenger enn tidligere planlagt, minimum 650 meter lang, fordi en kortere tunnel vil kreve omfattende sikringsarbeider sør for søndre portal. Total lengde på anefalt ny veistrekning, inkludert tunnel, vil være 2,4 kilometer. Vegvesenet skriver i sitt notat at arbeidet med tunnelen burde kunne være i gang i 2017, men at prosjektet også avhenger av framdriften for de andre trafikksikringsprosjektene.

Ønsker feiringene med på råd

Feiring er invitert til å ha en representant i Vegforum FV33, et forum sammensatt av representanter for kommuner og fylker berørt av FV33-utbyggingen. Det er ikke avgjort hvem som skal fylle denne rollen.

 

 Tidligere saker

Feiring blir flaskehals på FV 33