Flertallet av Feiringelever fullfører

Leserinnlegg i EUB 23.10.14, Einar Cyvin, FAU-/SU-leder ved Feiring skole

Frafall fra videregående skole er et av vårt samfunns store utfordringer. Frafallet medfører store samfunnsmessige kostnader i tillegg til at enkeltmennesker får forringet sin livskvalitet. Det er derfor overraskende at Norconsult-rapporten, som er et av grunnlagsdokumentene til Skolestrukturutvalget, ikke gir en vurdering av om frafall i videregående kan ha en sammenheng med hvordan grunnskolen organiseres. Det blir påpekt fra fagfolk på området at frafallet i videregående skole i stor grad henger sammen med elevens opplevelse i grunnopplæringen.

I følge avdelingsleder Nina Berg ved NAV Oppland vil en elev som faller utenfor skole og opplæring over en periode på 40 år få 10-12 millioner i trygdeytelser. (kilde: NRK Oppland 15.06.2010). De svenske forskerne Nilsson og Wadeskog har beregnet utenforskapets pris, altså hvor mye det koster samfunnet når noen faller ut av arbeid og aktivitet over lang tid. I deres rapport framgår det at utenforskapet årlig koster mellom 350 000 til 1.650000 kr per. person. Dette i tillegg til de personlige tapene. Forskerne konkluderer med at hvis vi kan hindre at ett eneste menneske faller utenfor opplæring eller arbeidsliv, er den innsatsen så godt som alltid å betrakte som samfunnsøkonomisk lønnsom (kilde: Dagsavisen 16.09.2014). Både ut i fra et menneskelig og et økonomisk ståsted, burde utfordringen rundt frafall vært analysert, og Skolestrukturutvalgets innstilling burde inneholdt kunnskap om dette.

feiring_skole
Positive resultater fra Feiring skole. Foto: EUB

SU ved Feiring skole har i sin høringsuttalelse om Skolestrukturutvalgets innstilling tatt opp denne utfordringen.

Av SUs uttalelse går det fram at bare to elever av de 56 elevene som har avsluttet grunnopplæringen ved Feiring 1-10 skole de siste fem årene, ikke har fullført videregående skole. Vi vet at det på landsbasis er bort i mot en tredjedel som ikke fullfører. Hvis dette hadde vært tilfelle for ungdommen fra Feiring, ville ca. 17 -18 elever ikke ha fullført videregående skole. I perioden 2007 til 2011 har minst 15 elever flere enn landsgjennomsnittet gjennomført videregående skole (tidligere rådmann i Eidsvoll antar at situasjonen i Eidsvoll kan sammenlignes med landsgjennomsnittet jfr. Handlingsplan i 2013). Sett i et samfunnsmessig perspektiv kan Feiring 1-10 skole ha spart samfunnet for mange titallsmillioner.

Feiring 1-10 skole er en nærmiljøskole og det må derfor være lov å antyde at skolen sammen med bygdefolket har klart å hindre at flere ungdommer faller utenfor opplæring og arbeid.

 

einar_cyvin
Leder i FAU/SU ved Feiring skole, Einar Cyvin. Foto: EUB