Etter at rådmannen endret mening i sitt reviderte kommunebudsjett, er det ikke lenger fare for at barnetrinnet blir lagt ned. Nå står slaget om u-trinnet, det vil si Feiring skole som en 1-10-skole. Ledelsen ved Feiring skole har tidligere vært klare på at at om ungdomstrinnet fjernes, forringes samtidig kvaliteten på barnetrinnet. Dette kan du lese mer om i ledelsens skriv som tidligere har vært publisert her på feiring.info.

I dag kunne vi lese i EUB at det ikke er flertall i Ap for å bevare Finstad skole. Derimot ser det ut til at det blir et knapt flertall for bevaring av u-trinnet ved Feiring, i hvert fall inntil videre. Om flertallet holder, vil vise seg når kommunestyret vedtar kommunebudsjettet 9.desember.

FAU-leder Einar Cyvin har i dag sendt brev til alle kommunestyrerepresentantene hvor han redegjør for hvorfor det er uklokt å legge ned u-trinnet. Vi gjengir her brevet i sin helhet:

 

Til kommunestyrerepresentanter i Eidsvoll kommune

Uklokt å legge ned u-trinnet

I budsjettforslaget for Eidsvoll kommune i kommende år foreslo rådmannen å legge ned Feiring skole. I etterkant har rådmannen ”fredet” barnetrinnet, men står fast på forslaget om å legge ned u-trinnet. Saken vil avgjøres i kommunestyret i desember.

Vi forventer at politikerne og administrasjonen i kommunen vil ta sin beslutning på et best mulig grunnlag. Vi har derfor laget et dokument hvor vi belyser noen sider i saken, samt at vi vil vise i tall og ord hvorfor det er uklokt å legge ned u-trinnet. Vi legger også ved skriv fra ledelsen ved skolen tidligere publisert på Feiringregjeringas hjemmeside www.feiring.info.

einar_cyvin
FAU-leder Einar Cyvin mener det ikke er økonomi i å legge ned u-trinnet ved Feiring skole.

 

Økonomi

1. Enheter og årsverk

Rådmannen legger i sin handlingsplan til grunn at alle elevene fra Feiring skal fordeles på de eksisterende klassene på Vilberg. Det er ikke gjennomførbart, fordi elevtallet vil overstige det som er mulige å ha i klasserommene. Det vil bli nødvendig å etablere nye klasser. Hele innsparingen spises opp fordi nye enheter vil kreve flere årsverk.

Eidsvoll kommune mener en nedleggelse av u-trinnet vil gi en innsparing på 2,5 årsverk for skoleåret 2015/16. Elevtallet de neste tre årene vil tilsi at Vilberg u-skole (VUSK) må etablere en ny klasse, hvis de skal unngå over 30 elever i hver klasse. Ny klasseenhet utløser 1,5 årsverk og innsparingen blir da bare ett årsverk. I 18/19 tilsier våre elevtall at det blir behov for ytterligere 3 årsverk på VUSK, altså en merkostnad på 0,5 årsverk, i tillegg til transportkostnader som blir nærmere gjort rede for senere i brevet.

tabell

(Tallene er hentet fra Norconsultrapporten).

I tallene for VUSK er det ikke er regnet med tilflytting. Tabellen forteller at det faktisk er år hvor elever blir borte oppover i skolegangen (jfr. Tabell: 9.trinn 16/17 er 105 elever, mens de har blitt til 104 elever i 10.trinn). Til tross for dette ser vi at for alle årene unntatt 15/16, vil flyttingen av elevene fra Feiring til Vilberg utløse én til to nye klasser på VUSK. Se merket *.

2. Lønnsutgifter på Vilberg

Lærerne som blir overtallig ved Feiring skole, er lektorer med lang ansiennitet. Disse lektorene har en årslønn på rundt 550 000 kr. På grunn av ansienniteten vil disse skyve ut lærere på Vilberg med mindre utdanning. Lønnsdifferansen kan ligge på opp til 200 000 kr pr. årsverk. Lønnsbudsjettet på Vilberg vil da øke med 500 000 kr (2,5 årsverk), pluss sosiale utgifter, totalt ca. 650 000 kr. Skal Vilberg spare det beløpet som rådmann antyder i sitt budsjett, må rektor ved Vilberg redusere sitt lønnsbudsjett med det tilsvarende beløp. Det betyr at de må si opp minst en lærer for å oppnå rådmannens budsjett. Dette nevnes ikke i budsjettet.

3.Byggeperiode med brakker

Vilberg ungdomsskole skal etter planen rehabiliteres i løpet av 3-4 år. Det er opplyst at under rehabiliteringen må undervisningen foregå i brakker. Å flytte ca. 40 elever (kommende kull) til Vilberg i denne perioden vil øke behovet for innleiing av brakker og derved kostnader til disse brakkene. Rådmann har ikke nevnt noe om dette i budsjettet.

4. Transportutgifter

Fylkeskommunen betaler ca. 3 ganger så mye som kommunen av transportutgiftene. Flytting av u-trinnet i Feiring vil påføre fylkeskommunen ekstrautgifter på opp til 2 millioner kroner, som igjen kan slå tilbake på redusert tilbud i den videregående skolen.

5. Verditap på eiendommer

Erfaringer fra andre kommuner hvor de har lagt ned skoler eller deler av skoler, viser at eiendommene taper seg noen hundre tusen i verdi. Antar vi et gjennomsnitt på to hundre tusen i Feiring som har ca. 450 husstander, så vil samlet verdi på eiendommene i bygda beløpe seg til 90 millioner kroner.

6. Tap av skatteinntekter

Feiring har fra 2005 hatt en positiv utvikling med innflytting av folk som bidrar både i lokalmiljøet og er gode skattebetalere. Skolen er et nav i denne bygdeutviklingen, en utvikling som vil stagnere hvis skoletilbudet i bygda reduseres.

LUFS (Landslaget for nærmiljøskolen. Landsomfattende organisasjon som blant annet arbeider med problemer knyttet til nedlegging av skoler) anslår at den gjennomsnittlige utflytting etter nedlegging av skoler er 7,3 % årlig. Når folk flytter ut av kommunen betyr det tapte skatteinntekter for kommunen. Hvis vi legger dette tallet til grunn, betyr det at fire foreldrepar drar fra bygda årlig. Antar vi at disse pr. par betaler ca.175 000 kr i skatt, vil det til sammen bli 700 000 kr i lavere skatteinngang til kommunen.

 

Faglig tilbud

1. Feiring-elevene tar høyere utdanning

Elevene fra Feiring har langt høyere gjennomføringsprosent for videregående utdanning sammenlignet med de to andre to u-skolene i kommunen. Bare to elever av 56 som har gått ut av u-skolen i Feiring har ikke gjennomført videregående. Vi har hatt elevkull hvor over 2/3 har gjennomført 3 år eller mer på høgskole og universitet. For noen år siden laget vi en oversikt over en tiårsperiode. I denne perioden hadde 56 % tatt 3 år eller mer på høgskole eller universitet og 26 % hadde 2 års yrkesutdanning med fagbrev. Undersøkelsen bygget på 120 elever. Data kan dokumenteres.

2. Valgfag

Forrige rådmann tok bort tilskuddet til fådelt skole, hvilket reduserte ressurser til valgfag. Så bruker ny rådmann få valgfag som argument for nedleggelse (jamfør hans orientering 15.10). Skolen holder seg innenfor lovverket.

3. Brukes av hele kommunen

U-trinnet er blitt brukt til å løse utfordringer med elever fra andre steder i kommunen, med gode resultater for disse elevene.

 

Psykososiale forhold

Undersøkelser viser at å miste skoletilbudet i nærmiljøet sitt, fører til svekka fysisk og psykisk helse for mange elever. Økt transporttid og derved mindre fritid virker også i samme retning.

1. Reiseveg

Flyttes u-trinnet til Vilberg, vil elevene måtte transporteres ut av bygda. Bygda er langstrakt. Fra Bekken i nord til Vilberg er det 42 km, det betyr daglig reisevei på 84 km. I tillegg bor mange i Feiring langt fra hovedveien, dvs. at det er behov for ”matetransport” til bussholdeplass. De som bor lengst unna vil ha skoledager på opp til 10 timer. Vi er bekymret for hva dette gjør med ungenes rett til og behov for hvile og fritid.

 

Andre pedagogiske og faglige vurderinger

Se skriv fra ledelsen ved Feiring skole

 

Generelt

U-trinnet var truet også i 2005, og da var prognosene for lavt elevtall et av hovedargumentene. I følge prognosene skulle det bare være 74 elever ved skolen i 2011. Så tok feiringene tak i egen utvikling, og har siden den gang drevet målrettet arbeid for å skape befolkningsvekst i bygda. Folketallet har økt, elevtallet er nå 120. Nå er det kapasiteten som er blitt hovedargumentet fra kommunen. Er det riktig at bygda skal ”straffes” for den jobben vi har gjort med å få folk til å flytte hit?