Hovedstyret og sykkelgruppa har gjennom året hatt Mjøsa Rundt høyt på agendaen, da vi tidlig så store utfordringer ift årets arrangement. Flere løsninger har blitt skissert og vurdert. Vi har allikevel ikke funnet hva vi anser som en tilfredsstillende helhetlig løsning for å opprettholde Mjøsa Rundt slik vi kjenner det.  De to tungtveiende argumentene for ikke å opprettholde Mjøsa Rundt i dagens form er sikkerhet og økonomi. Store deler av løypa vil bli preget av veiarbeid med de utfordringer dette innebærer. Et av de viktige punktene her er strekningen Biri-Vingerom. Trafikken fra E6 blir omdirigert inn på ”gamlevegen” og øker risiko for alvorlige uhell.

Vi ser heller ikke en god løsning på hvordan vi kan gjennomføre arrangementet i balanse eller med overskudd. Vi er avhengige av å opprettholde antall påmeldte deltaker ift 2014 for å komme i balanse. Dette anser vi ikke som realistisk å budsjettere med, da vi vet at bl.a. Rye arrangerer Tyrifjorden Rundt samme dag. Det er også andre større ritt samme dag.

Hovedstyret ser ikke at en opprettholdelse av Mjøsa Rundt som varemerke kan forsvare et underskudd og mener å avlyse ikke vil vanskeliggjøre en gjenopptagelse av Mjøsa Rundt når veier og trafikale utfordringer er på plass +/-2018.

Mjøsa Rundt har vært en bærebjelke for idrettslaget gjennom 40 år og dette setter mange følelser i sving. Det er viktig at alle blir hørt og får mulighet til å komme med tilbakemeldinger og tanker rundt dette. Med en mulighet for endring av ordlyd og stemmerekkefølge går vi derfor ut med de løsningene hovedstyret ønsker å stemme over. Hovedstyret vil komme med sin innstilling til årsmøtet 01.03.2015 og sette alternativene under opp mot dette.

  • Alternativ 1: MR avlyses og blir vurdert tatt opp igjen fortløpende kommende år.
  • Alternativ 2: MR arrangeres kun på kort løype. Det stilles krav om minimum 250 påmeldte ryttere innen 15.04.2015. Dersom antall ryttere ikke oppnås avlyses rittet og innbetalte startkontingenter tilbakebetales. MR vil bli vurdert tatt opp igjen fortløpende kommende år dersom ritt avlyses
  • Alternativ 3: MR arrangeres kun på kort løype. ( budsjettert underskudd 70.000,- )
  • Alternativ 4: MR arrangeres og opprettholdes i dagens form. ( budsjettert underskudd 121.000,- )

Kontakt leder for Feiring IL dersom du har spørsmål eller ønsker å komme med innspill. Ønsker primært tilbakemelding på mail, leder@feiringil.no evt på telefon 97 17 30 50.

 

På vegne av Hovedstyret FIL

Ståle Melby

Leder Fering IL