Etter grundig utredning fra fotballgruppa, foreligger nå et forslag om bygging av kunstgrasbane ved Feiring skole. Saken skal stemmes over på årsmøte 1.mars. Alle medlemmer i Feiring idrettslag har stemmerett ved årsmøtet, forutsatt at man er over 15 år og har vært medlem mer enn 1 måned. Ved siste opptelling var det 270 stemmeberettigede i FIL.

Planer for kunstgrasbane

Med utgangspunkt i stor og voksende aktivitet blant bygdas ung,  la fotballgruppa i oktober fram sine planer for bygging av kunstgrasbane på deler av dagens grusbane ved Feiring skole. Det ekstraordinære årsmøtet ba styret og fotballgruppa om å jobbe videre med prosjektet med sikte på å søke om spillemidler og kommunal støtte for å kunne gjennomføre prosjektet.

Eidsvoll kommune innvilget NOK 306.000 i desember 2014, på basis av foreløpig kostnadsoverslag. Søknad om spillemidler ble sendt inn via Eidsvoll kommune i januar 2015, med forventet avklaring i løpet av mars. I tillegg har idrettslaget søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, der vi er forespeilet svar i løpet av mai.

Foreløpig budsjett viser en egenandel for Feiring IL på inntil NOK 445.000 under forutsetning av at spillemidlene blir innvilget og idrettslaget mottar full momskompensasjon etter ferdigstillelse, i tråd med gjeldende ordninger for nye idrettsanlegg. Valg av finansieringsmetode vil også påvirke. Fotballgruppa har tro på at egenandelen til slutt vil bli vesentlig lavere når endelige avtaler skal forhandles om de forskjellige leveransene på kostnadssiden, og vil også forfølge ytterligere tilskuddsmuligheter på finansieringssiden. I tillegg vil det bli jobbet aktivt for å bringe inn sponsormidler og øvrige inntekter på dugnad for at den endelige belastningen for idrettslaget skal bli så lav som mulig.

kunstgress

Det legges opp til å utføre en stor del av relaterte arbeider på dugnad. Dels vil dette ta form av generøse bidrag fra velvillige entreprenører og fagfolk med naturlige tilknytning til Feiring IL, men fotballgruppa vil også mobilisere egne medlemmer på bredere basis i deler av prosjektgjennomføringen.

Om spillemidler blir innvilget, vil rentefri forskuddsfinansiering fra Ole Martin Almli AS legge til rette for gjennomføring av prosjektet med det samme, selv om faktisk tildeling og utbetaling av spillemidler skulle la vente på seg i ett eller flere år. Med fortsatt oppslutning fra årsmøtet er prosjektet dermed godt i rute for bygging av kunstgrasbane ved Feiring skole allerede i løpet av sommeren 2015.

Styret vil anbefale bygging av kunstgressbane iht vedlagt plan.

Tiltaket igangsettes så snart Feiring Idrettslag mottar bekreftelse på at vi er kvalifisert for spillemidler.

 

Kontakt leder for Feiring IL dersom du har spørsmål eller ønsker å komme med innspill. Ønsker primært tilbakemelding på mail, leder@feiringil.no evt på telefon 97 17 30 50.

 

På vegne av Hovedstyret FIL

Ståle Melby

Leder Fering IL