Tirsdag kveld vedtok kommunestyret at Feiring aldershjem skal bygges om til omsorgsboliger for eldre. Saken ble vedtatt med 27 mot 8 stemmer. Høyre var eneste parti som stemte i mot.

-Dette er en gledens dag for Feiring og for oss som kjemper for et godt omsorgstilbud i Eidsvoll kommune, sier Feiringminister Mette K. Limbodal. Hun har kjempet for Feiring aldershjem på flere fronter, både som feiringminister og som kommunestyrerepresentant for Ap.

mette
En svært glad og lette feiringminister og Ap-politiker, Mette K Limbodal.

Et av argumentene til forkjemperne for kommunalt omsorgstun i Feiring er at det vil lette arbeidet med hjemmebaserte tjenester. Ved å få samlet flere mennesker med behov for hjemmebaserte tjenester på en plass, vil dette bli både billigere og tidsbesparende.

-Vedtaket om utbygging er helt i samsvar med Stortingsmelding 29 om Morgendagens omsorg, hvor uttrykket «smått er godt» går igjen flere ganger. Med små enheter blir det lettere engasjere flere til frivillig omsorgsarbeid, sier Mette, som tror omsorgstunet kan bli en fin møteplass med forskjellige aktiviteter hvor beboerne blir integrert. -Målet må være at de eldre får en verdig og aktiv alderdom. Det tror jeg de kan få ved Feiring omsorgssenter, sier ministeren.

 

aldershjem1_full
Nå blir det lys i glasa på aldershjemmet!

 

Feiring aldershjem – historikk

Feiring Aldershjem ble nedlagt i 2009, og siden den gang har det stått tomt. Feiringregjeringa, enkeltpersoner, politiske partier og arbeidsgruppa «Feiring omsorgstun» har stått på for videre bruk av Feiring aldershjem siden nedleggelsen. Saken har også vært utredet og behandlet av kommunen i flere omganger.

I 2012 vedtok kommunestyret at arbeidet med prosjektering av ombygging av Feiring Aldershjem til omsorgsboliger gjenopptas. Det ble laget skisseprosjekt og kalkyler for bygging av ni boenheter og drift av bygget i to alternativer, fulldøgnspleie og uten fulldøgnspleie. Skisseprosjekt med tilhørende kalkyler ble ferdigstilt i løpt av juni 2012.  Saken ble behandlet på nytt i kommunestyret 13.11. 2012 med følgende vedtak:

Kommunestyret tar stilling til utbygging av omsorgsboliger i Feiring i forbindelse med behandling av Handlingsplan og budsjett for 2013-2016

Finansering av utbygging ble ikke innarbeidet i budsjett 2013 og i forbindelse med Handlingsplan og budsjett 2014-2017 ble eiendommen vedtatt solgt.

Med bakgrunn med et innspill om bygging av omsorgsleiligheter i privat regi, kom saken opp igjen i kommunestyret 13.05.14 med følgende vedtak: Eidsvoll kommune utsetter salg av Feiring Aldershjem til utgangen av november 2014

Arbeidsgruppa Feiring Omsorgstun har jobbet med saken og har hatt to møter med husbanken og to møter med administrasjon i Eidsvoll kommune.  Saken kom opp i Formannskapet 17. 11.2015. Rådmannen hadde da tre alternativer:

1. salg

2. bygging av omsorgsleiligheter i kommunal regi

3. bygging av omsorgsleiligheter i privat regi

Formannskapet vedtok med 7 mot 6 stemmer alternativ 2.

Saken kom opp igjen på kommunestyremøtet 08.12.15. flere partier hadde snudd underveis og det ble da altså vedtatt at det skulle bygges omsorgsbolig i Feiring med 27 mot 8 stemmer (det var kun Høyre som stemte mot).

Posisjon har bakt dette inn i budsjettet med 8 millioner for 2016 og resterende 13,5 millioner for 2017.