Feiring IL har mottatt en pengegave på hele 200.000 kroner fra Totens Sparebank, i forbindelse med kunstgrasprosjektet. Søknaden ble levert i april 2015, og torsdag denne uka var det høytidelig overrekkelse av verdibeviset på Toten Hotell Sillongen.

utdeling_toten4
En fornøyd leder i Feiring idrettslag, Even Anders Tosterud, mottar beviset på økonomisk støtte fra Totens Sparebank, fra banksjef personmarked Åse Charlotte Øye.

-Gaven er en anerkjennelse til hele bygda, sier leder i fotballgruppa Vegard Halvorsen, og fortsetter: – Det har gjort inntrykk på banken at bygda vår, med Feiringregjeringa i spissen, har jobbet målbevisst over tid for å skape aktivitet, trivsel og gode oppvekstvilkår, med årlig tilflytting og stadig økende elevtall ved skolen som resultat. Kunstgrasbana er et vesentlig bidrag til en fortsatt positiv utvikling for hele lokalsamfunnet, sier Halvorsen.

totenbanken
Prosjektleder og leder i fotballgruppa, Vegard Halvorsen fortalte om kunstgrasprosjektet i Feiring.

Selv om tildelingen først ble bekreftet etter at prosjektet var gjennomført, bidrar pengegaven til at idrettslaget har kunnet bygge banen uten å bruke opp lagets oppsparte midler.

-Det betyr at vi kan bruke mer penger på aktiviteter for bygdas barn og unge, sier Halvorsen. Han understreker at prosjektet ikke hadde latt seg gjennomføre – og at gaven heller ikke hadde blitt utløst – uten den formidable dugnadsinnsatsen som ble lagt ned av fotballgruppas foreldre/foresatte og andre støttespillere i fjor sommer. -Det er svært tilfredsstillende å konstatere at prosjektet kom i havn godt innenfor budsjett, og ikke minst at banen har vært fylt av aktivitet i hele sommer. Denne sesongen har det vært spilt hele 58 hjemmekamper, med opp til 150 tilskuere på enkelte kamper.

Kunsgrasbana er åpnet! (feiring.info 30.august 2015)

Foruten gaven fra Totenbanken er kunstgrasprosjektet finansiert av spillemidler, momskompensasjon, kommunalt tilskudd, sponsormidler og velvillige lokale entreprenører, ved siden av dugnadsarbeid og en relativt beskjeden egenandel fra idrettslagets side.

Eidsvoll Turn fikk også pengegave fra Toten Sparebank, så nå blir det kunstgress på Myhrer! 

 Totens Sparebank har vedtektsfestet at en del av overskuddet skal fordeles på «allmennyttige formål» og i år var det totalt 3,5 millioner kroner til fordeling.  Mer om selve gaveordningen til Totens Sparebank finner du her