Bevaring av skolen, fritidsaktiviteter for barn og unge, vedlikeholdsmidler til Fløygir og en rekke kulturarrangementer. -Det siste året har vi fått vist kor nyttig og viktig Feiringregjeringa er, sier Torbjørn Ellingsen.

Her kan du lese hva Feiringregjeringa har gjort i året som gikk. Vi gjengir her talen Torbjørn Ellingsen holdt på Feiringtinget 2018.

——————————–

Feiringrådet består av ministrane frå dei ulike departementa, samt sekretær og leder. I 2017 har det vore Øystein Haugen, Inger Melby, Sverre Limbodal, Tore Bjørnstad, Tanja B. Halvorsen, Hanne Jevnaker og eg. Feiringrådet har hatt 9 ordinære møter. Vi har også hatt eitt kickoff-møte for heile regjeringa i byrjinga av perioden. Ellers har Feiringrådet stått for nokre arrangement direkte, som midtsommar-kveld og konsert med Fredholms trio.

Eg har site som medlem i vegforum for fv33. Der sit fylkesordføreren frå Oppland, fylkesvaraordføreren frå Akershus, leiarar frå Vegvesenet, ordførarane frå Gjøvik, Vestre- og østre Toten og Eidsvoll – og Feiringministaren.

Alle har sett at avskoging og oppmåling er gjort i Byrudberga. Fase 1 Byrudberga omfatter rassikring, utbedring og breddeutvidelse av eksisterende vei og ny tunnel (Smaragdtunnelen). Det omfatter også miljø- og trafikksikkerhetstiltak i Feiring, med en ramme på 10 mill. kr. Planen omfatter ei strekning på ca. 2,4 km, der 650 meter av dette er ny tunnel.

Torbjørn Ellingsen, Feiringminister

Arbeidet med plangrunnlaget til fase 2 pågår, men det er ennå for tidlig å si noe om når prosjektet kan starte opp. Aktuelle tiltak omfatter Skreikampen tunnel samt nødvendig utbedring av veien før og etter tunnelen. Reguleringsplanen for tunnelen og tilstøtende vei startet opp i 2016, og er i sluttfasen. En GS-veg avhenger av en eventuell bompengepakke.

Saman med idrettslaget har vi spelt inn planforslag til plan for idrett og fritid om flerbrukshall og asfaltert rulleski/lysløype. Per no ligg løypa inne i planen med ein sum, hallen ligg inne etter 2020 men foreløpig utan pengar. Her må me jobbe målretta. Grunneigar Knut Harald Flesvik er positiv og særs samarbeidsvillig. 

Saman med næringsdepartementet søkte vi om pengar til ein downhill-løype for sykkel. Me fekk 40.000 til det frå Sparebankstiftinga, og snakkar med idrettslaget om samarbeid kring opparbeidinga av denne. Det er viktig at den vert så sikker som mogleg. 

I mai døydde den forrige Feiringminstaren, Mette Kjelland Limbodal. Ho var veldig glad då eg besøkte henne på Vilberg og overrekte ein stor blomsteroppsats med helsing frå heile bygda. Mitt siste møte med Mette bar preg av politikk, framtidsplanar og optimisme. Ho hadde eit stort hjerte for bygda, barn og ungdom – og bestemte sjølv at i staden for blomster ønskte ho ei gåve til Feiringregjeringa i si gravferd. I samråd med Arne, vart me einige om at pengane skulle gå til ein konkret ting som kunne falle alle, og særleg ungar til gode.

Feiringregjeringa har vore katalysator og har hjelpt både praktisk og økonomisk for å få Feiring filmklubb på beina. Vi har m.a. kjøpt dette store flotte lerretet, og det vart i sin heilhet betalt med pengane frå Mette si gravferd. Over 20.000 kroner. Klubbe er allereie den største filmklubben på Romerike, og har eit innholdsrikt og variert program. Eg vil anbefale alle å benytte seg av tilbudet til filmklubben. Dei tilbyr både gamle kåassikarar, nyare filmar, nokre filmar der det også blir filmklubb-pøbb i etterkant og har også filmar retta mot barn.

Feiringregjeringa har driftsansvaret for Fløygir. Det er sett ned eit eige husstyre som tar seg av praktisk drift som, utleige, nøkler, vedlikehold og meir. Fløygir er eit gamalt og stort hus, og difor dyrt å holde i stand og varme opp. Vi har også store faste kostnadar som forsikring, vatn/kloakk og renovasjon. Heller ikkje i år går Fløygir i pluss på drifta. Difor har husstyret og Feiringrådet innført ein beskjeden husleige for dei faste brukarane – som gjerne kan sjåast som eit spleising for å kunne holde drifta flytande. Vi har lagt oss på ein særs låg sats og håpar det ikkje skremmer bort dei som brukar huset. Ingenting er hogd i stein. Så dei som ønskjer å bidra på anna vis framfor å betale denne husleiga, kan komme med forslag på korleis dette kan gjerast. T.d. spelte Vassarven gratis på 4.dagsfesten som eit kjærkomne bidrag. 

I fjor vår fekk vi endeleg på plass utbetalinga frå salget av Feiring kommunelokale. Vedtaket frå kommunestyret om at ein del av summen skulle tilbakeføkast til bygda, vart påklaga av Eidsvoll høgre. Saka låg lenge hos fylkesmannen, men vi masa nokre gonger og fekk til slutt pengane overført. Pengane står no på ein eigen konto, og skal brukast til større vedlikehald og utbetringar av Fløygir. Drifta skal ikkje dekkjast av desse midlane. Det har komme på plass fleire utbetringar, og fleire vil komme. Nytt vaskerom, ny kioskluke m.m. Men det er ikkje betalt med desse pengane.

Vi har hatt branntilsyn, og fått nokre merknadar som me jobbar med. Vi skal utbedre rømningsvegane i 2018. Det største tiltaket er rømningsveg frå 2. etage. Hyggerommet er inntil vidare steng fram til vi har fått på plass godkjent rømningsveg. Det vil bli trapp på østsida av huset. Vi søker støtte til tiltaket, men dersom me får avslag vil det likevel bli prioritert. Dette fordi det er viktig for fritidsklubben/ungdomsklubben å ha eit eige lokale der dei kan kjenne seg heime og dere for seg sjølv.

Vi har planar om oppgradering av lydanlegget på Fløygir. Det vil i løpet av 2018 bli installert teleslynge i både vesle- og storsalen, på oppfordring frå og i samarbeid med pensjonistforeininga. Veslesalen vil få eit lite taleanlegg tilrettelagt for dei med hørselsutfordringar, og for å kunne spele av lyd ved filmvisning i møter o.l. Filmklubben søkte, og fekk tilslag på midler hos Sparebankstiftelsen. Dette, i lag med midler får Feiringregjeringa vil finansiere nytt lydanlegg i storsalen. Vi ønskjer også å få fastmontert projektor, sidan filmklubben treng det, og sidan det er stor etterspurnad etter det frå dei som leiger lokalet til møter og bryllup. 

I samband med at formannskapet vedtok å legge ned Feiring skule, fekk eg også ein travel periode i slutten av november og byrjinga av desember. Eg inviterte meg på møter med alle dei politiske partia i Eidsvoll. Alle ønskte meg velkommen, eg fekk godt med tid til å fortelje om kva me har fått til, planar for framtida og skulen si rolle i bygda. Eg snakka om tryggheit – også økonomisk trygghet/tryggheit for investeringar. Skulen er viktig for alle, ikkje berre dei med ungar. Hugs at verdien av eigedommane dykkar vert påvirka av om Feiring blomstrer eller visner, om skulen består, om me har butikk og eit levande kulturliv som gjer det attraktivt å kjøpe hus i Feiring – alt heng saman. Innan budsjettforslaga skulle behandlast i kommunestyret, var nedlegging av Feiring skule tatt ut frå alle partia sine forslag. 

Ein sak mange politikarar ikkje hadde fått med seg, var muligheit for etablering av tilpassa vidaregåande skule i bygningsmassen etter Feiringklinikken. Eg har vore i tett dialog med styreleiaren for krokeidestiftinga og vi arrangerte seinast eit informasjonsmøte om saka på onsdag, der politikarar, skolefolk og nokre fleire fekk siste nytt. 

Dette er eit særs spennande prosjekt for Feiring, og vil kunne vise seg å vere ein minst like stor milepæl som den den gong klinikken etablerte seg i bygda. Skulen vil ikkje legge beslag på heile bygget, og det vert også jobba med å få på plass ein annan leigetakar. Skulen vil trenge omlag 80 årsverk, derav rundt 50 pedagoger og 25 i sosialmedisinsk team. 192 elevar, derav omlag 150 på internat. Gjennomsnittsalder ca 25 år, elevar frå heile austlandet. Dette vil vi kunne merke både i idrettslaget, på arrangement og på omsetting på butikken. Det gjenstår å få inn internat-tilskot på statsbudsjettet (det har dei i Bergen), samt skaffe ca 10 mill i oppstartskapitat. Det er ein ideell stiftelse, og skulen er gratis for elevane. Vanleg lønn, difor større sjans for tilflytting. Vi jobbar difor med byggefelt og utbygger. Det er også frå før opna for spreidd bygging langs Bamrudvegen, så for grunneigarar som vil bygge eller selge tomter der er tida rett for å vurdere det no. 

Mange politikere I Eidsvoll var ukjent med planene om videregående skole i Feiring, før Feiringministeren var på besøk hos de politiske partiene i forbindelse med de borgerliges forslag om å legge ned Feiring skole.

I høst blei bygda råka av ei tragisk hending. Det gjekk inn på oss alle, og regjeringa fekk, saman med kyrkja, kommunen og andre etater arrangert både at vi opna Feiring kirk en kveld og hadde ein åpen kveld her på Fløygir, slik at folk kunne møtes og få informasjon. Oppi alt, viste denne hendinga oss at vi er ei bygd som kan takle mange ting når vi står saman.

Eg meiner, at gjennom året har vi fått vist kor nyttig og viktig Feiringregjeringa er. Å ha ein organisasjon som er valgt av bygda og som gjennom årevis med seriøs jobbing er anerkjent av politikarane og bygdefolket – gir oss eit mandat og muligheit. Vi har ein finger med i mykje, og har ikkje avgrensa ansvaret til eit spesielt felt. Det gjer at vi kan ta ansvar når det trengs, som i fleire av dei sakene eg har snakka om no, og som ikkje fell like naturleg for andre organisasjonar å ta ansvar for. 

For å få Feiringregjeringa til å fungere, treng me folk. Eg syns det er synd at det valgkomiteen slit med å finne kandidatar, og håpar ikkje det er teikn på at folk ikkje ser verdien av den jobben me gjer. Skal me utvikle bygda, treng me at folk stiller opp i verv – kanskje for andre, tredje gang. Ikkje fordi ein treng ein hobby men fordi ein kjenner at dette er eit verdifullt bidrag til bygda. Dette gjeld like mykje for andre lag og foreininga me har. Og så treng me at folk yter når det trengs. Me treng folk på dugnader (inkludert vakter på arrangement) og me treng at folk kjem på arrangementa våre. Det gir inspirasjon til å halde fram og det er viktige inntekter for å holde hjula i gang. Det er ein veldig lettvint dugnad å stille opp på arrangement. Dette kan alle bidra med.

Me skal legge til rette for eit godt kulturelle tilbod, skape møteplasser, inkludere og ta vare på kvarandre. Me har slagordet Feiring – et bedre sted å bo. Det får me gjennom å jobbe for utvikling og ved å jobbe for trivsel.