Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Feiring idrettslag, søndag 11.mars kl. 19.00, Veslesalen på Fløygir.

 

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

  • Oppgradering av dagens lysløype

Sak 11: Fastsette medlemskontingent, forslag uforandret kr. 500 for familie, kr. 200 for voksen og kr. 150 for barn

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi hovedstyret fullmakt til å fastsette treningsavgiften

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2               Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer

15.5               Gruppeledere og gruppestyremedlemmer i henhold til organisasjonsplan

15.5               To revisorer

15.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7               Valgkomiteen

 

Årsmøtedokumenter finner du på Feiring idrettslag sine nettsider