Onsdag slutta Stortingets forsknings- og utdanningskomité seg enstemmig til en merknad i statsbudsjettet som omhandler etablering av en videregående skole i Feiring.

 -Dette må ikke forstås som at noe er vedtatt, men dette er et stort skritt i riktig retning. Vi har jobbet for å få denne merknaden inn i Statsbudsjettet, fordi det åpner for å få finansiering på plass senere, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen.

Feiringminister Torbjørn Ellingsen er svært fornøyd med utviklingen i saken. -En videregående skole vil gi positive ringvirkninger for Feiring og for Eidsvoll kommune som helhet, sier lederen av Feiringregjeringa.

Har jobba målretta

Feiringregjeringa har, i nært samarbeid med Krokeidestiftelsen, over lengre tid jobbet målretta for å få Stortinget til å bevilge et såkalt internattilskudd over Statsbudsjettet. En videregående skole etter modell av Krokeide yrkesskole utenfor Bergen, er avhengig av statlig tilskudd til å drive internat for de om lag 150 elevene. Nå vender altså utdanningskomiteen tommelen opp.

 -Jeg er veldig glad for at en enstemmig utdanningskomité stiller seg bak en merknad fra Høyre om Stiftelsen Krokeide og Feiring videregående skole, sier Høyres representant fra Eidsvoll og stortingspresident Tone W. Trøen. Feiring og lokalene etter Feiringklinikken er et perfekt sted for å etablere en internatskole for ungdom som har falt utenom ordinær skolegang. Et slikt tilbud vil gi viktige muligheter for unge på hele Øst- og Innlandet til å få fullført sin skolegang, som også muliggjør videre utdanning eller å gå ut i arbeid. For Eidsvoll og Feiring vil skolen bety viktige, nye arbeidsplasser, fortsetter Trøen. 

F.v Tone W. Trøen, Trond Solvang, styreleder Krokeidestiftelsen, og Turid Kristensen, som representerer Akershus og Høyre i forsknings – og utdanningskomiteen.

Helhetlig undervisningsopplegg

-Ikke alle elever får et tilbud som møter deres behov i den vanlige videregående skolen. For noen elever er det avgjørende med et helhetlig undervisningsopplegg som kombinerer tilrettelagt opplæring med tett sosialmedisinsk oppfølging. Vi må gi flere elever muligheten til å få oppfylt sine drømmer om utdanning og jobb, og det er grunnen til at jeg fremmet en merknad om at det er behov for flere slike skoler som den som planlegges på Feiring, sier Turid Kristensen, utdanningspolitisk talsperson for Høyre. 

Gjennomføringen i videregående skole er nå den høyeste siden målingene startet, men det er fremdeles langt til målet om at ni av ti elever skal fullføre og bestå. Det er en stor utfordring at elever ikke klarer å fullføre videregående skole, både for den enkelte elev og for samfunnet for øvrig. Det er få jobber for ungdom som ikke har fullført videregående skole, og veien til utenforskap og isolasjon kan være kort for de som blir stående utenfor arbeidsmarkedet, skriver Høyre i en pressemelding. 

Videregående skole i Feiring? Lokalene står klare!

Krokeidemodellen

Krokeide-modellen, som Krokeide videregående skole i Bergen i dag drives etter, virker og bringer elever fra utenforskap tilbake til et liv med mestring og en plass i arbeidslivet og samfunnet. En slik skole skal også Feiring videregående skole bli, forteller Trond Solvang, styreleder i Feiring VGS AS og initiativtaker til skolen. Les mer om planene for skolen her.

 -En gledens dag

Året 2018 begynte med at Feiring videregående skole fikk godkjennelse av Utdanningsdirektoratet 2. januar. Året slutter nå med at en samlet utdannings- og forskningskomite avgir en uttalelse til statsbudsjettet som legger et godt grunnlag for at det ved skolen også kan bli etablert en sosial-medisinsk avdeling og et internat. Noe som er helt avgjørende for at skolen skal lykkes.

-Dette er virkelig en gledens dag for alle som arbeider for at ungdom som sliter med ikke å ha gjennomført videregående opplæring og står utenfor arbeidslivet skal kunne få en ny mulighet, fortsetter Solvang. 

-Vi vil fortsette å jobbe for at vi får dette på plass et internattilskudd i neste runde. Det hadde vært utrolig bra om skolen kunne ta opp sine første elever når vi kommer til høsten 2020, avslutter Tone W. Trøen og Turid Kristensen. 

 

Merknaden:

«Komiteen vil peke på at for noen elever er et sterkt sosialmedisinsk tilbud tilknyttet skolen en forutsetning. Krokeide videregående skole i Bergen er et eksempel på en videregående skole som gjennom et helhetlig undervisningsopplegg som kombinerer tilrettelagt opplæring med tett sosial-medisinsk oppfølging bidrar til å gi elever mestringsfølelse både i utdanningen og i samfunnet for øvrig, og som kan vise til gode resultater. Komiteen vil peke på at etablering av flere slike helhetlige undervisningsopplegg, slik som den ideelle Stiftelsen Krokeide ønsker å etablere på Eidsvoll i Akershus gjennom Feiring VGS, er positivt».