Mandag denne uka kom endelig meldingen: Feiring videregående skole blir en realitet!

Regjeringens forhandlere har funnet rom i statsbudsjettet for det nødvendige tilskuddet til Feiring videregående skole, med oppstart allerede fra høsten 2020.

Nye arbeidsplasser

-80 arbeidsplasser og opp mot 200 elever ved full drift, det er klart dette vil få positive ringvirkninger for både Feiring og kommunen forøvrig, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen. -Vi gleder oss over at de tomme lokalene etter Feiringklinikken nå tas i bruk, og håper bygda står klar til å ta imot nye innbyggere fra høsten 2020.

Gode nyheter fra Stortinget i dag!
Her er noen av de som har jobbet stått på for å få en videregående skole til Feiring.
F.v Guri Melby (V), Torbjørn Ellingsen (Feiringregjeringa), Svein Iversen (rektor Krokeide og p.t Feiring videregående skole), Kari Tjønaas Kjos (FrP), Turid Kristensen (H), Trond Solvang (styreleder, Krokeidestiftelsen), Ida Lintvedt Røse (Viken KrF), Svein Lundøy (driftsleder Krokeide og Feiring vgs).

Feiringregjeringa har spilt viktig rolle

Veien fram til et tilskudd over statsbudsjettet har vært lang og kronglete. Feiringregjeringa spilt en viktig rolle i denne prosessen. -Vi har kontaktet en rekke politikere på alle nivå, og sammen med styreleder i Krokeidestiftelsen, Trond Solvang, snakket med de fleste i Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget. Vi har ringt, sendt meldinger, e-poster og skrevet debattinnlegg, senest i Dagsavisen i forrige uke. Mye tyder på at dette arbeidet nå har gitt resultater, forteller Ellingsen.

Feiringminister Torbjørn Ellingsen har jobbet hardt for å få en videregående skole til Feiring

Starter opp med 60 førsteklassinger

Nå ligger alt til rette for oppstart av Feiring videregående skole i lokalene etter Feiringklinikken, allerede fra august 2020. Mye skal nå skje på kort tid. Det skal ansettes personale og markedsføres mot potensielle elever før søknadsfristen går ut på våren. Det første året vil skolen ha 60 førsteklassinger. Etter tre år vil det være trappet opp til 192 elevplasser.

De tomme lokalene etter Feiringklinikken skal huse en videregående skole.

Tilbud til de som ikke fullfører ordinær utdanning

Skolen er et tilbud til elever som av ulike årsaker ikke har klart å fullføre en ordinær videregående utdanning. På Feiring vgs. vil de få tett oppfølging av speialpedagoger i undervisningen, og av et sosialmedisinsk team bestående av aktivitører, ergoterapeuter, helsesøstre, rådgivere m.m. også på fritiden. Det er dette sosialmedisinske teamet som er nøkkelen til Krokeide-modellens suksess, og som nå har fått det nødvendige tilskuddet i statsbudsjettet.

Fantastisk mulighet for ungdom – og for samfunnet

På landsbasis står så mange som én av fire uten fullverdig vitnemål fem år etter påbegynt videregående skole. Mange av disse kommer seg aldri inn på arbeidsmarkedet. Dette har store konsekvenser for den enkelte, men er også et stort økonomisk tap for samfunnet.

-Denne skolen blir en fantastisk mulighet for ungdom på Østlandet til å få en utdanning som gjør dem attraktive arbeidstakere og bidragsytere i samfunnet, sier Ellingsen. Krokeidestiftelsen har lang erfaring med denne typen skole og driver en tilsvarende skole sør for Bergen. Fra denne var andelen elever som gjennomførte og besto i år høyere enn landsgjennomsnittet.

Folkemøte

Feiringregjeringa vil prøve å få i stand et folkemøte i nær framtid der folk kan få stille spørsmål og få informasjon om Feiring videregående skole.