Detaljereguleringplan for rassikringstiltak i Skreiberga og for miljøtiltak i Feiring sentrum er nå ute på høring.

Planene er tilgjengelig på Viken fylkeskommunes hjemmeside.

Feiringregjeringa vil komme med en generell uttalelse rundt varsling/informasjon og fremkommelighet. -Vi er opptatt av at arbeidet legges opp på en måte som gjør det levelig for oss i byggeperioden. Erfaringene fra prosjektet i Byrudberga er at vegmyndighetene har mye å gå på når det gjelder informasjon og fremkommelighet for lokalbefolkningen, sier Feiringminister Nina G. Stefferud.

Frist for høringsinnspill er 7.januar.

Har du merknader eller innspill til planen, sender du disse skriftlig til Viken fylkeskommune på en av følgende måter:

Innspillene merkes med «saksnummer 2020/131568 fv. 33 Skreikampen». 

Foto: Øyvind Holmstad

I høringsdokumentene står det:

FV 33 Skreikampen

Fv. 33 er en viktig forbindelse til Oslo og Gardermoen. Vegen fungerer også som avlastningsveg for E6 og rv. 4. Vegen brukes som alternativ til rv. 4 Oslo for tunge kjøretøy for å slippe bratte stigninger over Lygna. Trafikkmengden på strekningen er ifølge Nasjonal Vegdatabank (vegkart.no) ca. 1650 kjøretøy pr. døgn, og tungtrafikkandelen er høy (16%). Når det gjelder spørsmål om finansiering og bompenger, så behandles dette som en egen sak. Det er satt i gang arbeid med bompengeproposisjon hvor de gjennomgår totalprisen for prosjektene og hvor bompenger vil bli behandlet. Så svarene på disse spørsmålene vil fremkomme i denne behandlingen senere når det skal behandles i de berørte kommunene. Finansieringsopplegget med bompengeproposisjon vil komme til lokalpolitisk behandling i de berørte kommunene før det går til Fylkestinget og Stortinget

Forslag til detaljreguleringsplan for fv. 33 Feiring sentrum

Planforslaget skal legge til rette for gang- og sykkelvei langs fv. 33 Feiringveien, mellom Feiring sentrum og Feiring skole. I tillegg er det utarbeidet miljø- og trafikksikkerhetstiltak som også skal gi en sterkere markering av sentrum / tettstedet. Det skal bygges ca. 850 meter med ny gang- og sykkelvei nord for Feiring sentrum, som kobler seg på eksisterende gang- og sykkelvei gjennom sentrum. På strekningen mellom Feiring sentrum og Feiring skole, reguleres det en ny gang- og sykkelvei med rabatt på 1,5 meter på vestsiden av fylkesvei og sidegrøft. Gang- og sykkelveien har en bredde på 3,5 meter inkludert skulder. Som følge av ny gang- og sykkelvei og miljø- og trafikktiltak etableres det ny belysning langs fylkesveien, det etableres grønt rabatter, trerekker, og murer med beplantning, og bedre tilrettelagte krysningspunkt. Bussholdeplassene og tiltakene oppgraderes etter kravene om universell utforming. Planforslaget tar hensyn til oppgradering av kommunens VA-anlegg i byggefasen. Planforslaget består av reguleringsplankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. I tillegg følger teknisk plan, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), notat for naturmiljø, støyrapport, og geoteknisk rapport.

Har du merknader eller innspill til planen, sender du disse skriftlig til Viken fylkeskommune på en av følgende måter:

Innspillene merkes med «saksnummer 2021/36171 Fv. 33 GSV Feiring sentrum».