Siden 2.september har abonnenter tilknyttet Damtjern vannverk hatt kokepåbud. Feiringminister Nina G. Stefferud forstår frustrasjonen til folk som nå er inne i 6.uka uten rent vann i springen. 

Dette kommer på toppen av to runder med kokepåbud i sommer. Abonnentene har til nå hatt kokepåbud i til sammen 57 av årets 281 dager. Det er ingen signaler fra kommunen om hvor lang tid dette kan ta.

-Vi koker, kjøper og tapper – og hjelper hverandre så godt vi kan, men det er klart dette begynner å tære på, sier Feiringministeren.

Har henvendt seg til kommunen

Feiringregjeringa har i et brev til Eidsvoll kommune stilt en rekke spørsmål, blant annet om det vil bli aktuelt å levere vann på dørene, om klorsmak på vannet i beholderne ved skolen/brannstasjonen, og om årsak og framdriftsplan.

Eidsvoll kommune fatter seg i korthet i svarbrevet, og henviser til informasjon på kommunens nettsider.

Der står det følgende om årsaken: 

Det er påvist koliforme bakterier og intestinale enterokokker i drikkevannet og det jobbes kontinuerlig med tiltak og vurderinger. Bakteriene som er påvist tyder på fekal*) forurensing av drikkevannskilden.

Vannbehandlingsprosessen ved Damtjern vannbehandlingsanlegg virker ikke optimalt, og dette fører til utilfredsstillende desinfisering av drikkevannet.

*) Det som har sammenheng med avføring

Kommunen har satt ut beholdere ved brannstasjonen og på skolen. -Ikke alle har mulighet til å hente vann her, påpeker Feiringminister Nina G. Stefferud.

Smaker klor

Eidsvoll kommune tilbyr drikkevann fra beholdere utplassert ved skolen og brannstasjonen.

Feiringministeren påpeker at ikke alle har mulighet til å hente vann her. Med dagens strømpriser blir det også en ekstra kostnad å koke vannet.

Mange har bemerket at vannet i tankene ved skolen og brannstasjonen smaker klor. På spørsmål om dette svarer kommunen:

Vannet som leveres tilgjengelig i Feiring er tappet i Eidsvoll og kommer fra forsyningsområdet til Tisjøen vannbehandlingsanlegg.

Kan søke om prisavslag

På grunn av det langvarige kokevarselet, kan berørte abonnenter søke om prisavslag på vanngebyret, står det å lese på kommunens nettsider. Årsgebyret kan reduseres med 0,3 % pr påbegynte døgn ut over det første døgnet. Krav om gebyrreduksjon må fremmes innen to måneder etter at forholdet avsluttes, og sendes til gebyr@eidsvoll.kommune.no eller pr post til Eidsvoll kommune, p.b.90, 2081 Eidsvoll.

-Vi håper kommunen kan presisere om dette også gjelder for de andre periodene vi har vært uten vann i år, og forklare med forståelig språk hvordan folk skal gjøre denne utregningen, sier Feiringministeren.