-Jeg er bekymra for at det er så få feringer i lokalpolitikken. Vi går glipp av sjanser til å forme Feirings framtid.

Det sier Tove Fagerli Brodshaug, varaordfører (Sp) i Eidsvoll fra Feiring.

Bakgrunnen for uttalelsen er befolkningsprognosen som er utarbeidet av Norconsult på oppdrag på Eidsvoll kommune. Den viser en tydelig befolkningsnedgang for Feiring. Fra 2025 vil elevtallet ved Feiring skole gå drastisk ned, år for år.

Varaordfører i Eidsvoll, Tove Fagerli Brodshaug (Sp)

-Det er bekymringsfull lesning. Skolen og andre tilbud kan stå i fare, sier Tove.

-Nå driver partiene og ringer rundt for å få folk på listene. Flere må si ja til det, eller bli medlem i et parti. Man trenger ikke sitte i kommunestyret eller ha fremskutte posisjoner, men bruke stemmen gjennom partimedlemskapet, sier Tove.

Hun understreker at utspillet ikke handler om å sanke stemmer til eget parti, men er en genuin oppfordring om å engasjere seg politisk.

Tomteområde reddet av lokale politikere

Tove eksemplifiserer ved å vise til saken med tomtene nedenfor FV 33 ved Feiring skole. Ved forrige rullering av kommuneplanen var det så vidt området ble reddet fra å bli tilbakeført til LNF fordi det ikke forelå noen konkrete planer for området.

– En slik sak kan fort bli en parentes for kommunen, men viktig for Feiring hvis vi vil tilby attraktive tomter i framtida. Dette tomteområdet hadde røket i forrige rullering om ikke lokale politikere hadde vært observante og argumentert for å beholde det i kommuneplanen.

Beslutningene tas i politikken

Feiringminister Nina G. Stefferud deler Toves bekymring rundt dårlig Feiring-representasjon i Eidsvoll-politikken. Hun har opplevd stort engasjement rundt buss, beredskap og vann i tida som Feiringminister, og skulle ønske noe av dette folkelige engasjementet kunne kanaliseres inn i lokalpolitisk arbeid.

Feiringminister Nina G. Stefferud og varaordfører i Eidsvoll, Tove Fagerli Brodshaug

Nina roser ordfører Hege Svendsen (Ap) og varaordfører Tove for å være lydhøre og tilgjengelige for Feiringregjeringa og våre utfordringer i utkanten av kommunen. -Men vi er ingen offisiell høringsinstans eller et politisk parti. Og det er til sjuende og sist i politikken beslutningene tas, sier Nina.

17 år med bygdeutvikling

Feiringregjeringa ble dannet i 2005 og tok mål av seg å gjøre Feiring til «et enda bedre sted å bo». Feiringregjeringa har gjennom disse årene jobbet med markedsføring og trivselstiltak for at folk skal ønske å bli boende eller flytte hit. Vi har også kjempet for saker med politisk tilsnitt, som bevaring av 1-10-skolen, mot nedlegging av Feiringklinikken, etablering av omsorgstunet og Feiring videregående skole.

-Dette er kamper som er lettere å ta om vi har representanter i politiske partier som kjenner sakene og kan kjempe med oss. Vi trenger derfor folk som gjør en innsats, både i regjeringa og i lokalpolitikken, sier Nina.

Prognoser trenger ikke slå til

Nina er kjent med befolkningsprognosen, og sier vi må ta den innover oss, men at vi på ingen måte må lese den som en dommedagsprofeti.

-La oss lese den som en påminnelse om å stå på videre. Det er en prognose, heftet med mange usikre faktorer. Vi skal huske på at folketallet i Feiring har vært økende og stabilt de siste 10 åra vi har holdt på. Vi har bevist at vi får det til. Men det krever at det jobbes aktivt fra flere fronter, ikke minst politisk, sier Nina.

Holder workshop

Nina og resten av ministerkollegiet i Feiringregjeringa planlegger en workshop på nyåret for å drøfte befolkningsprognosen og en plan for å motvirke at prognosene blir en realitet. Varaordføreren sier hun ønsker å delta på denne workshopen, og oppfordrer Feiringregjeringa til også å invitere ungdomsrådet i Eidsvoll, som har god representasjon fra Feiring. Nina bekrefter at ungdommene vil bli invitert.

-Det er viktig med unge stemmer inn i diskusjonen om hvordan vi kan sikre ei fortsatt levedyktig bygd, sier Nina.

Feiring trenger både Feiringregjeringa og lokale politikere, mener f.v. Nina G. Stefferud og varaordfører Tove Fagerli Brodshaug.