Tiltredelseserklæring

Tiltredelseserklæring for Feiringregjeringen

Feiringrådet har i møte den 15.11.2005 , med utgangspunkt i visjonen:

Feiringregjeringen skal sammen med innbyggerne legge til rette for ei aktiv og inkluderende utvikling av ei bygd folk i Feiring vil føle stolthet av, tilhørighet og identitet med , og med den bakgrunn spille en viktig rolle i utviklingen av Eidsvoll kommune

som ble lagt fram på folkemøtet , blitt enige om å legge denne erklæringen til grunn for sitt framtidige arbeid.

Feiring 15.november 2005

Hanne Jevnaker
Hans Ekornholmen
Irene Bjørndal
Vidar Svendby
Bjørn Aasen
Leif Melby

 

1.Feiring og livskvalitet

Det overordnede for alle mennesker er å kunne leve livet med best mulig livskvalitet.

Ingen får det gode liv, det må skapes av det enkelte menneske.

Feiringregjeringen skal derfor ha som utgangspunkt at enhver innbygger i Feiring er en ressursperson som skal gis muligheter til å frigjøre sine ressurser gjennom å delta i fellesskapet vårt.
Feiringregjeringen vil derfor arbeide med å tilrettelegge slik at hver enkelt skal få best muligheter til å skape det gode liv for seg og sine i Feiring.

Feiringregjeringen vil arbeide med :

 • Tiltak for god helse
 • Øke mulighetene for interessant arbeid i Feiring
 • Tiltak som gir venner og et godt familieliv
 • Positiv fritid
 • Friluftsliv og naturopplevelser
 • Kunst og kulturopplevelser
 • Matopplevelser
 • Trygt og godt bo- og oppvekstmiljø

2. Feiringregjeringen  og  Eidsvoll kommune

Feiringregjeringen skal ifølge vår visjon arbeide med å utvikle bygda vår til å bli et enda bedre lokalmiljø.
Mesteparten av dette arbeidet vil være på et nivå som ikke krever politisk behandling.

Feiringregjeringen er godt kjent med offentlig forvaltning og vil sjølsagt spille på lag med de kommunale myndighetene der det er nødvendig.

Feiringregjeringen har et ønske om at det store engasjementet i Feiring blir sett på som en ressurs for Eidsvoll kommune gjennom at ideer og arbeidsmåter kan bli spredt i kommunen.
Feiringregjeringen ønsker å være i dialog med den kommunale forvaltningen og de lokale politiske myndighetene.

Feiringregjeringen vil :

 • Samarbeide om utviklingstiltak
 • Utveksle erfaringer
 • Aktivt fremme ideer til de politiske myndighetene
 • Være disponibel for samhandling med andre grender i kommunen

3.Feiringregjeringen og Stoltenbergregjeringen

Feiringregjeringen  er partipolitisk uavhengig, men våre mål vil henge sammen med den distriktspolitikk som blir ført på nasjonalt nivå.
Stoltenbergregjeringen har i Soria-Moriaerklæringen sagt følgende:
(sitat fra kap.6.):

Velfungerende, trygge og identitetsskapende lokalsamfunn er en avgjørende forutsetning for et godt velferdssamfunn. Regjeringen vil styrke innsatsen overfor lokalsamfunn og regioner.
Arbeidsplasser, infrastruktur og et godt og likeverdig velferdstilbud er en grunnleggende forutsetning for bosetting. En aktiv og målrettet distrikts- og regionalpolitikk skal bidra til å sikre arbeidsplasser og velferd der folk bor.
Lokalisering av ny statlig virksomhet skal skje utenfor Oslo, med mindre det foreligger særskilt begrunnelse. Ved valg av lokaliseringsted bør det tillegges vekt at den nye virksomheten skal bidra til å styrke allerede etablerte regionale nærings-, kompetanse- og forvaltningsmiljøer ,eller bidra til å bygge opp nye.

Regjeringen vil iverksette et eget satsingsprogram med fokus på utviklingen av småsamfunn, herunder videreutvikle støtten til utkantbutikker.

Med denne bakgrunn vil Feiringregjeringen skape dialog med statlige myndigheter for ideutveksling og drøfte muligheter til vekst og utvikling i Feiring.
Skulle resultatet av dette bli til konkrete tiltak vil de kommunale myndigheter bli koblet inn på det tidspunkt som tiltaket måtte kreve.

4. Næringsutvikling

Målsettingen for Feiringregjeringen er å skape vekst og utvikling. Dette er avhengig av en aktiv satsing på å videreutvikle eksisterende næringsliv og skape nytt.

Feiringregjeringen vil :

 • skaffe nye arbeidsplasser til Feiring
 • sikre tilgang til gode boligtomter
 • skaffe arealer til næringsvirksomhet
 • skaffe lokaler til kulturkafe
 • se på muligheter til å videreutvikle landbruket i Feiring
 • sikre kulturlandskapet i bygda
 • bedre trafikksikring og offentlig kommunikasjon
 • samarbeide med befolkningen på Minnesund for å få gjenåpnet stoppested for toget på Minnesund

5.Kultur

God livskvalitet for de som bor i bygda vår vil være avhengig av muligheter til å utøve og oppleve ulike kulturaktiviteter.

Feiringregjeringen vil :

 • videreutvikle og øke teateraktiviten
 • støtte idrettslivet i bygda
 • se på innhold og opplegg i en kulturkafe
 • vurdere muligheter for kunstutstillinger
 • fremme tiltak som kan bedre det sosiale liv i bygda
 • arbeide med å sikre at eldre skal ha gode muligheter for livskvalitet og utfoldelse

6.Utdanning og oppvekst

Gode, trygge og forutsigbare oppvekst- og opplæringsvilkår for barn og unge er en bærebjelke for et lokalsamfunn. Det er viktig at barn og unge får gå på skole i sitt nærmiljø, ikke bare for læringsresultatet, men også for enkelteleven sin identitet. Dette blir for øvrig påpekt i Soria-Moria erklæringen.

Feiringregjeringen vil:

 • ha forutsigbar barnehagedekning.
 • samarbeide om å videreutvikle 1-10 skolen i bygda
 • forbedre fritidstilbudet for ungdommen
 • motivere barn og ungdom og foresatte på Minnesund til å bruke skolen i Feiring
 • oppmuntre skolen til å bruke mulighetene i lokalmiljøet i opplæringen
 • samarbeide med befolkningen på Minnesund for å legge til rette for felles musikkorps

7.Nytenkning og ideutvikling

Framgang og utvikling i ei bygd er avhengig av den evnen befolkningen har til å se nye muligheter, samtidig med at de kan bevare sine tradisjoner. Dette er igjen avhengig av at skapes miljøer som det er tillatt å feile i, slik at kreativiteten kan få utvikle seg.

Feiringregjeringen vil:

 • tilrettelegge slik at det dannes miljøer som tør tenke nytt
 • være støttende til kreative tiltak
 • tilrettelegge slik at ideene kan koordineres og forsterkes
 • holde seg orientert om bygdeutvikling rundt omkring i Norge
 • oppmuntre lag og foreninger til delta aktivt i ideskapning
 • stimulere til aktiv deltakelse i de lokale politiske fora

8. PR – kommunikasjon – informasjon

For å holde engasjementet oppe og derved få til ønsket utvikling må folket i bygda bli kontinuerlig oppdatert på det arbeidet som blir utført.
Skal vi nå målsettingene vil det også være av stor betydning ha god kontakt med de ulike mediene. Det er viktig med ekstern profilering og markedsføring av bygda.

Feiringregjeringen vil:

 • lage egen internettside for Feiring
 • tilrettelegge slik at det blir enkelt å få levert sine ideer
 • tilrettelegge slik at nye feiringer blir mottatt med nødvendig informasjon om bygda, velkomstpakke
 • markedsføre og profilere Feiring mot definerte målgrupper
 • sørge for mediedekning

 

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2023 Feiringregjeringa